Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości  Wyższej Szkoły Informatyki i ZarządzaniaWyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w RzeszowieMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Aktualności

20.06.2009
Wiemy już, które przedwsięzięcia zostały docenione przez Jury Konkursu, a ich autorzy będą walczyć w drugim etapie o nagrody. więcej »
29.05.2009
Biznes plany mozna zgłaszać do konkursu do 5 czerwca! więcej »
25.05.2009
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z konsultacji i doradztwa. więcej »
05.05.2009
Zgłoś swój pomysł na biznes do konkursu! więcej »
RSS

Rekrutacja

Instrukcja rejestracji do projektu „Postaw na przedsiębiorczość”:

KROK 1
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu „Postaw na przedsiębiorczość”

KROK 2
Jeżeli zdecydował/a się Pan/i na udział w projekcie, prosimy pobrać kartę zgłoszeniową i wypełnić ją, nie pomijając żadnego z pytań.

KROK 3
Prosimy o wydrukowanie poniższych dokumentów:

Każdy z ww. dokumentów po podpisaniu prosimy dostarczyć do Biura Projektu w terminie do 20 lutego 2009.

Do składanych dokumentów należy dołączyć:

  • w przypadku studentów: zaświadczenie o statusie studenta wydane przez uczelnię, na której studiuje lub kserokopię ważnej legitymacji studenckiej,
  • w przypadku pracowników naukowych: zaświadczenie o zatrudnieniu z macierzystej uczelni.
  • w przypadku absolwentów: kserokopię dyplomu ukończenia studiów

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w okresie 1 – 20.02.2009.


Każdy Uczestnik zostanie poinformowany e-mailowo i/lub telefonicznie o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie oraz terminie rozpoczęcia zajęć. Ostateczna lista osób przyjętych do projektu zostanie ogłoszona na stronie internetowej projektu oraz
w siedzibie Biura Projektu.

Szczegółowych informacji nt udziału w projekcie udziela sekretarz projektu:
mgr Joanna Poczynek, e-mail: jpoczynek@wsiz.rzeszow.pl, tel: 017 866 11 73


Grupę docelową stanowią studenci, absolwenci i pracownicy uczelni podkarpackich.

Pierwsza grupa beneficjentów obawia się trudności wynikających z prowadzenia działalności na własne ryzyko i rachunek. Absolwenci często podejmują czasowe i nisko płatne zajęcia z obawy przed trudnościami w prowadzeniu własnego biznesu lub wyjeżdżają za granicę, co powoduje masowy odpływ z regionu wykształconych kadr.

Druga grupa beneficjentów (pracownicy uczelni) dzięki uczestnictwu w szkoleniach będzie mogła zakładać własne firmy oraz wspomagać swą wiedzą młodych studentów i absolwentów. Możliwość kontaktu wymienionych grup beneficjentów (naukowców i studentów) będzie sprzyjać zacieśnianiu współpracy i tworzeniu wspólnych przedsięwzięć innowacyjnych.

Projekt zakłada przeszkolenie 80 osób planujących uruchomić własną działalność gospodarczą, które chcą uzupełnić lub podwyższyć swoje kompetencje biznesowe. Dodatkowo beneficjenci zostaną wzbogaceni o praktyczne umiejętności korzystania z narzędzi finansowych i marketingowych, kształtowania własnego wizerunku (autoprezentacja) oraz zwiększenie motywacji do działań przedsiębiorczych.

Ze względu na ograniczona liczbę osób (80) które mogą uczestniczyć w projekcie, kryterium weryfikującym jest ankieta na podstawie której zarząd projektu podejmie decyzje o wyborze osób do projektu zgodnie z celami projektu.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu osoby do projektu do 01.03.2009