Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości  Wyższej Szkoły Informatyki i ZarządzaniaWyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w RzeszowieMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Aktualności

20.06.2009
Wiemy już, które przedwsięzięcia zostały docenione przez Jury Konkursu, a ich autorzy będą walczyć w drugim etapie o nagrody. więcej »
29.05.2009
Biznes plany mozna zgłaszać do konkursu do 5 czerwca! więcej »
25.05.2009
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z konsultacji i doradztwa. więcej »
05.05.2009
Zgłoś swój pomysł na biznes do konkursu! więcej »
RSS

Szkolenia

W ramach wsparcia szkoleniowego Projektu przewidziano realizację cyklu warsztatów podzielonych na następujące moduły:

    MODUŁ I – Jak rozwinąć własny biznes?
    MODUŁ II – Pozyskiwanie kapitału
    MODUŁ III – Budżetowanie z elementami planowania finansowego
    MODUŁ IV – Techniki i narzędzia marketingowe
    MODUŁ V – Nowoczesne technologie w biznesie
    MODUŁ VI – Formalno-prawne aspekty zakładania firmy
    MODUŁ VII – Zarządzanie własnością intelektualną
    MODUŁ VIII – Autoprezentacja i elementy negocjacji w biznesie

Pierwszy moduł: Jak rozwinąć własny biznes? będzie dotyczyć rozwijania pomysłu na własny biznes oraz tworzenia strategii przyszłej firmy. Uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie praktycznego opracowywania idei biznesu oraz strategii i operacyjnego funkcjonowania biznesu. Skutkiem takich warsztatów będzie opracowanie uproszczonego biznes planu, który będzie mógł posłużyć nie tylko pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania (np. dotacje, anioły biznesu, fundusze zalążkowe), ale przede wszystkim będzie formalną strategią służącą właścicielowi w rozwijaniu firmy. W trakcie szkolenia szczególna uwaga zostanie poświęcona procedurze opracowaniu strategii przyszłej firmy.

Drugi moduł „Pozyskiwanie kapitału”, będzie dotyczyć kluczowych aspektów biznesu (zwłaszcza dla młodych przyszłych biznesmanów) tj. źródeł finansowania działalności. Tematyka szkoleń – obok tradycyjnych źródeł kapitału jak kredyt bankowy, pożyczki, leasing – będzie skupiać się na przedstawieniu nowoczesnych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych takich jak: seed capital, business angels. Obok teoretycznych rozważań zostaną zaprezentowane praktyczne aspekty pozyskiwania funduszy w formie zajęć warsztatowych. Szczególny akcent zostanie położony na możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych w finansowaniu przedsięwzięć innowacyjnych. Efektem tej części szkoleń będzie utworzenie planu pozyskiwania kapitału i sposoby jego wykorzystania na okres najbliższych kilku lat. Uczestniczy opracują także biznes plany/propozycje biznesowe dla inwestorów kapitałowych i/lub kredytodawców. Wsparcie eksperckie będzie polegać na doradztwie konkretnym przedsiębiorcom w zakresie źródeł kapitału poprzez prezentowanie konkretnych ofert i kontaktowanie zainteresowanych stron.

Trzeci moduł „Budżetowanie z elementami planowania finansowego” będzie dotyczyć metod budżetowania działalności firmy w perspektywie krótkookresowej uwzględniające elementy planowania finansowego. Budżetowanie jest ważnym narzędziem realizacji celów przedsiębiorstwa, szczególnie docenianym w konkurencyjnym i zmiennym otoczeniu. Efektem szkoleń będzie opracowanie przez uczestników budżetów, które umożliwiają planowanie wszystkich istotnych zjawisk w przedsiębiorstwie takich jak koszty, sprzedaż, produkcja czy wynik finansowy.

Czwarty moduł „Techniki i narzędzia marketingowe” będzie dotyczyć praktycznych technik i narzędzi marketingowych w prowadzeniu działalności. Problemem często pomijanym przez prowadzących działalność jest zaniechanie aktywnego zdobywania rynku i brak angażowania się firm w działalność marketingową. Efektem szkoleń będzie przygotowanie planów marketingowych przez uczestników. Plan ten będzie stanowił istotną część strategii rozwoju firmy.

Piąty moduł „Nowoczesne technologie w biznesie” będzie dotyczyć praktycznych aspektów wykorzystania nowych technologii biznesu w prowadzeniu działalności. Obok sugestii koncepcji oparcia biznesu o nowe technologie zostaną zaprezentowane praktyczne narzędzia, uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie ich wykorzystania w swojej działalności. Efektem szkoleń będzie zarys wykorzystania technologii informatycznych przez inkubowane firmy (np. projekt strony www, propozycje wykorzystania internetowych kanałów dystrybucji, projekty sklepów internetowych, serwisów aukcyjnych etc.).

Szósty moduł „Formalno-prawne aspekty zakładania firmy” będzie dotyczyć aspektów zakładania i prowadzenia własnej firmy. Celem szkoleń warsztatowych będzie zapoznanie uczestników z formami prawnymi działalności, procedurami związanymi z zakładaniem firmy, formami opodatkowania działalności gospodarczej, systemem ubezpieczeń społecznych oraz bieżącymi obowiązkami przedsiębiorców. Uczestnicy nabędą umiejętność wypełniania stosownych dokumentów i deklaracji prawno-księgowych związanych z założeniem i bieżącym prowadzeniem firmy.

Siódmy moduł „Zarządzanie własnością intelektualną” będzie dotyczyć aspektów ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Podczas szkoleń uczestnicy zdobędą wiedzę m.in. o tym komu przysługują prawa autorskie, kiedy i w jakim zakresie nabywa je pracodawca; jak skutecznie przenieść prawa autorskie i jak uzyskać licencję, jak skutecznie zabezpieczyć prawa autorskie na przyszłość, jak przeciwdziałać nieuczciwym praktykom w obrocie gospodarczym. Zostanie przedstawiony praktyczny sposób zastosowania przepisów o prawach autorskich, prawa własności przemysłowej w zakresie wykorzystania nowych technologii. Przedstawiony zostanie przykład formułowania umowy licencyjnej.

Ósmy moduł „Autoprezentacja i elementy negocjacji w biznesie” dotyczyć będzie skutecznych metod autoprezentacji, kształtowania pozytywnego wizerunku własnej osoby w biznesie, rozpoznawania różnych typów zachowań ludzkich, identyfikacji własnych postaw i wartości oraz radzenia sobie w sytuacji nacisku manipulacyjnego. Elementy negocjacji natomiast ułatwią nawiązywanie kontaktów biznesowych i zawieranie umów z partnerami. Dzięki realizacji szkolenia uczestnicy uświadamiają sobie swój potencjał (kompetencje, wartości, tożsamość, misję) oraz nauczą się radzenia sobie z oporem wobec zmian.
    4.1. Harmonogram
    4.2. Materiały szkoleniowe